ТЕМА «Налог на имущество физических лиц»

  • 12.09.2023
  • |
  • 0
  • |
  • 403
  • |
  • 0

Управление государственных доходов по Алматинскому району, города Астана

улица Ахмета Жубанова 16, кабинет 209, главный специалист отдела непроизводственных платежей Нагымжанов К.Б.

 

ТЕМА «Налог на имущество физических лиц»

Согласно ст. 526 «Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» плательщиками налога на имущество являются физические лица, имеющие на территории Республики Казахстан объекты налогообложения (жилища, здания, дачные постройки, гаражи и иные строения, сооружения, помещения, принадлежащие им на праве собственности.

В соответствии со статьей 529 налоговой базой по жилищам, дачным постройкам для физических лиц является стоимость объектов налогообложения, устанавливаемая по состоянию на 1 января каждого года, следующего за отчетным, устанавливаемая государственной корпорацией «Правительство для граждан».

В соответствии ст. 531-532 исчисление налога на имущество по объектам налогообложения физических лиц производится налоговыми органами не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом, по месту нахождения обьекта налогообложения, а уплата налога на имущество производиться в бюджет по месту нахождения обьектов обложения не позднее 01 октября года следующего за отчетным налоговым периодом.

 

Астана қаласы, Алматы ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы.

Астана қаласы, Алматы ауданы, Ахмет Жубанова көшесі, 16 үй.

Өндірістік емес төлемдер бөлімінің, бас маманы Қ. Нағымжанов

 

Тақырып «Жеке тұлғалардың мүлік салығы»

Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы "ҚР Кодексінің 526 бабына сәйкес салық төлеуші болып Қазақстан Республикасы аумағында салық салу объектілері (тұрғынжайлар, ғимараттар, саяжай құрылыстары, гараждар және оларға меншік құқығында тиесілі өзге де құрылыстар, ғимараттар, үй-жайлар) бар жеке тұлғалар болып табылады.

Аталған кодекстің 529 бабына сәйкес "Азаматтарға арналған үкімет"мемлекеттік корпорациясы» белгілейтін, есепті жылдан кейінгі әрбір жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша белгіленетін салық салу объектілерінің құны жеке тұлғалар үшін тұрғын үйлер, саяжай құрылыстары бойынша салық базасы болып табылады.

Салық кодексінің 531-532-бабтарына сәйкес жеке тұлғалардың салық салу объектілері бойынша мүлік салығын есептеуді салық органдары салық салу объектісінің орналасқан жері бойынша есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей жүргізеді, ал мүлік салығын төлеу салық салу объектілерінің орналасқан жері бойынша есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 01 қазанынан кешіктірмей бюджетке жүргізіледі.

Комментарии


Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!