Статья 417. Особенности выписки счетов-фактур при реализации (приобретении) товаров, работ, услуг, осуществляемых в рамках договоров о совместной деятельности

  • 15.11.2023
  • |
  • 0
  • |
  • 307
  • |
  • 0

Статья 417. Особенности выписки счетов-фактур при реализации (приобретении) товаров, работ, услуг, осуществляемых в рамках договоров о совместной деятельности 

1. В случаях, когда реализация товаров, работ, услуг осуществляется поверенным от имени и (или) по поручению участника (участников) договора о совместной деятельности:

1) счет-фактура выписывается от имени одного из участников договора о совместной деятельности или от имени поверенного с указанием в строке, отведенной для поставщика (продавца), реквизитов участника (участников) договора о совместной деятельности;

2) при выписке счетов-фактур отражается общая сумма оборота, а также сумма оборота, приходящаяся на каждого из участников согласно условиям договора о совместной деятельности.

См.: Ответ Председателя КГД МФ РК от 4 января 2019 года на вопрос от 28 декабря 2018 года № 528419 (dialog.egov.kz) «Касательно оформления счета-фактуры в рамках консорциума (совместной деятельности)»

2. В случае выписки счета-фактуры на бумажном носителе оригинал счета-фактуры выписывается как покупателю товаров, работ и услуг, так и каждому из участников договора о совместной деятельности.

3. В случаях, когда участником (участниками) договора о совместной деятельности или поверенным приобретаются товары, работы или услуги в рамках такой деятельности, в счетах-фактурах, получаемых от поставщика (продавца), должны быть выделены:

1) реквизиты участника (участников) договора о совместной деятельности в зависимости от количества участников совместной деятельности либо поверенного;

2) суммы приобретения, в том числе суммы налога на добавленную стоимость, приходящиеся на каждого из участников договора о совместной деятельности.

См.: Ответ Председателя КГД МФ РК от 5 октября 2022 года на вопрос от 20 сентября 2022 года № 754761 (dialog.egov.kz) «Касательно отнесения в зачет НДС и определения расходов, подлежащих вычету, по договору о совместной деятельности (Консорциальное соглашение)»

4. В случае выписки счета-фактуры на бумажном носителе количество выписываемых оригиналов счетов-фактур должно соответствовать количеству участников договора о совместной деятельности, для осуществления которой приобретаются товары, работы или услуги.

5. Положения настоящей статьи не применяются при реализации (приобретении) товаров, работ, услуг оператором в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 426 настоящего Кодекса.

 

Управление Государственных Доходов

 по Алматинскому району г. Астана

 Отдел администрирования косвенных налогов

 

417 бап. Бірлескен қызмет туралы шарттар шеңберінде жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу (сатып алу) кезінде шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері 

1. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуді сенім білдірілген өкіл бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушының (қатысушылардың) атынан және (немесе) тапсырмасы бойынша жүзеге асырған жағдайларда:

1) шот-фактура бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың бірінің атынан немесе жеткізушіге (сатушыға) арналған жолда бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушының (қатысушылардың) деректемелерін көрсете отырып, сенім білдірілген адамның атынан жасалады.;

2) шот-фактураларды жазып берген кезде айналымның жалпы сомасы, сондай-ақ бірлескен қызмет туралы шарттың талаптарына сәйкес қатысушылардың әрқайсысына тиесілі айналым сомасы көрсетіледі.

Қараңыз.: Жауап ҚР ҚМ МКК Төрағасының 2019 жылғы 4 қаңтардағы 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 528419 сұрағына (dialog.egov.kz ) "Консорциум (бірлескен қызмет) шеңберінде шот-фактураны ресімдеуге қатысты"

2. Шот-фактура қағаз жеткізгіште жазып берілген жағдайда шот-фактураның түпнұсқасы тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алушыға да, бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың әрқайсысына да жазып беріледі.

3. Бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушы (қатысушылар) немесе сенім білдірілген адам осындай қызмет шеңберінде тауарларды, жұмыстарды немесе көрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайларда, жеткізушіден (сатушыдан) алынатын шот-фактураларда мыналар көрсетілуге тиіс:

1) бірлескен қызметке қатысушылардың не сенім білдірілген өкілдің санына байланысты бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушының (қатысушылардың) деректемелері;

2) бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың әрқайсысына тиесілі сатып алу сомалары, оның ішінде қосылған құн салығының сомалары.

Қараңыз.: Жауап ҚР ҚМ МКК Төрағасының 2022 жылғы 5 қазандағы 2022 жылғы 20 қыркүйектегі №754761 сұрағына (dialog.egov.kz ) "Бірлескен қызмет туралы шарт (Консорциалдық келісім) бойынша ҚҚС-ты есепке жатқызуға және шегерімге жататын шығыстарды айқындауға қатысты"

4. Шот-фактура қағаз жеткізгіште жазып берілген жағдайда, жазып берілетін шот-фактуралардың түпнұсқаларының саны жүзеге асырылуы үшін тауарлар, жұмыстар немесе көрсетілетін қызметтер сатып алынатын бірлескен қызмет туралы шартқа қатысушылардың санына сәйкес келуге тиіс.

5. Осы баптың ережелері оператордың тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізуі (сатып алуы) кезінде көзделген жағдайларда қолданылмайды. 426-баптың 3-тармағымен осы Кодекстің.

 

Мемлекеттік кірістер басқармасы

 бойынша Алматылық ауданына қ. Астана

 Бөлім жанама салықтарды әкімшілендіруді

Комментарии


Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!