Обороты и импорт, освобожденные от НДС в ЕЭС_28.06.24

  • 28.06.2024
  • |
  • 0
  • |
  • 387
  • |
  • 0

Обороты и импорт, освобожденные от налога на добавленную стоимость в Евразийском экономическом союзе.

Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации:

            1) работ, услуг, указанных в главе 45 Налогового Кодекса, если местом их реализации является Республика Казахстан;

            2) услуг по ремонту товара, ввезенного на территорию Республики Казахстан с территории государств-членов Евразийского экономического союза, включая его восстановление, замену составных частей.

            Документами, подтверждающими оказание услуг, указанных в настоящем подпункте, являются документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 441 настоящего Кодекса.

            Перечень услуг, указанных в настоящем подпункте, утверждается уполномоченным органом;

            3) услуг международной связи, оказываемых налогоплательщиком Республики Казахстан налогоплательщику другого государства-члена Евразийского экономического союза.

            Освобождается от налога на добавленную стоимость импорт следующих товаров:

            1) предусмотренных подпунктами 1), 2), 4) – 13) и 15) пункта 1 статьи 399 настоящего Кодекса.

            Порядок освобождения от налога на добавленную стоимость импорта товаров в рамках Евразийского экономического союза, указанных в настоящем подпункте, определяется уполномоченным органом;

            2) импортируемых в рамках гарантийного обслуживания, предусмотренного договором (контрактом).

            Подтверждением импорта товаров в рамках гарантийного обслуживания являются договор (контракт), предусматривающий гарантийное обслуживание, на основании которого приобретен товар, товаросопроводительные документы, претензия и дефектный акт, подтвержденные участниками договора (контракта);

            3) сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта при одновременном соответствии следующим условиям:

            сырье и (или) материалы включены в перечень сырья и (или) материалов, импорт которых освобождается от налога на добавленную стоимость в рамках инвестиционного контракта, утвержденного уполномоченным государственным органом по инвестициям по согласованию с центральным уполномоченным органом по государственному планированию и центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

            ввезенные сырье и (или) материалы будут использованы плательщиком налога на добавленную стоимость в пределах срока исковой давности исключительно при осуществлении деятельности в рамках инвестиционного контракта.

         

 Управление Государственных Доходов

 по Алматинскому району г. Астана

 Отдел администрирования НДС в рамках ЕАЭС

 

 

 

Еуразиялық экономикалық одақта қосылған құн салығынан босатылған айналымдар мен импорт.

 Өткізу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады:

 1) егер Қазақстан Республикасы оларды өткізу орны болып табылса, Салық Кодексінің 45-тарауында көрсетілген жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді;

 2) Қазақстан Республикасының аумағына Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағынан әкелінген тауарды қалпына келтіруді, оның құрамдас бөліктерін ауыстыруды қоса алғанда, оны жөндеу жөніндегі көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, осы тауарды жөндеу жөніндегі көрсетілетін қызметтер кірмейді.

 Осы кодекстің 441-бабының 3-тармағында көзделген құжаттар осы тармақшада көрсетілген қызметтер көрсетуді растайтын құжаттар болып табылады.

 Осы тармақшада көрсетілген қызметтер тізбесін уәкілетті орган бекітеді;

 3) Қазақстан Республикасының салық төлеушісі Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің салық төлеушісіне көрсететін халықаралық байланыс қызметтері.

Мынадай тауарлардың импорты қосылған құн салығынан босатылады:

 1) тармақшаларда көзделген 1), 2), 4) – 13) және 15) осы Кодекстің 399-бабы 1-тармағының талаптары сақталуға тиіс.

 Осы тармақшада көрсетілген Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде тауарлар импортын қосылған құн салығынан босату тәртібін уәкілетті орган айқындайды;

 2) шартта (келісімшартта) көзделген кепілдікті қызмет көрсету шеңберінде импортталатын тауарларға қатысты қатынастарды реттейді.

 Тауарды сатып алуға негіз болған кепілдік қызмет көрсетуді көздейтін шарт (келісімшарт), тауарға ілеспе құжаттар, шартқа (келісімшартқа)қатысушылар растаған кінә қою және ақаулы акт кепілдендірілген қызмет көрсету шеңберінде тауарлар импортын растау болып табылады;

 3) инвестициялық келісімшарт шеңберінде мынадай талаптарға бір мезгілде сәйкес келген кезде шикізатты және (немесе) материалдарды:

шикізат және (немесе) материалдар импорты мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен және бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті органмен келісу бойынша инвестициялар жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган бекіткен инвестициялық келісімшарт шеңберінде қосылған құн салығынан босатылатын шикізаттың және (немесе) материалдардың тізбесіне енгізілген;

 әкелінген шикізатты және (немесе) материалдарды қосылған құн салығын төлеуші талап қою мерзімі шегінде инвестициялық келісімшарт шеңберіндегі қызметті жүзеге асыру кезінде ғана пайдаланатын болады.

  

Астана қаласы Алматы ауданы бойынша

Мемлекеттік кірістер басқармасы

ЕАЭО шеңберінде ҚҚС әкімшілендіру бөлімі

 

Комментарии


Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!