Корпоративный подоходный налог

Корпоративный подоходный налог

закон изменение о вайпон
oit6009@mail.ru
Оит ОИТ
Управление государственных доходов по Медеускому району г. Алматы сообщает, что в соответствии Законом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 122-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения» в Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года № 429-I «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» (далее – Закон) внесены следующие изменения и дополнения:
Статья 1 Закона дополнена подпунктом 7-1) и ведено понятие прибора идентификации учетно-контрольных марок:
7-1) приборы идентификации учетно-контрольных марок – приборы с использованием программного обеспечения, определяющие идентификацию учетно-контрольных марок алкогольной продукции и осуществляющие передачу данных идентификации уполномоченному органу и его территориальным подразделениям в режиме реального времени, с доступом к информационным ресурсам уполномоченного органа.
Внесены изменения в пункт 10 статьи 7 Закона:
10. Производство этилового спирта (кроме коньячного спирта) допускается при использовании не менее двадцати процентов от производственной мощности, указанной в паспорте производства.
Производство водок и водок особых допускается при использовании не менее сорока процентов от производственной мощности, указанной в паспорте производства, но не менее двадцати пяти тысяч декалитров в календарный квартал, за исключением календарного квартала, в течение которого получена (возобновлена) лицензия.
Подпункты 5) и 6) пункта 3 статьи 9 Закона («Запрещается хранение и реализация алкогольной продукции:») изложены в следующей редакции:
5) без уплаты платы за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности в сроки и размерах, которые установлены Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);
6) без наличия приборов идентификации учетно-контрольных марок.
Вместе с тем обращаем ваше внимание, что установление перечня приборов, допущенных к применению, Законом не предусматривается.
Субъекты, осуществляющие оптовую и розничную реализацию алкогольной продукции, вправе самостоятельно выбрать виды приборов, предложенных рынком, при условии, что данные приборы позволяют определять элементы защиты УКМ и (или) считывать информацию с УКМ.

Алматы қаласы Медеу ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 122-VI «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына сәйкес, Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 16 шілдедегі № 429-I «Этил спирті мен алкоголь өнімінің өндірілуін және айналымын мемлекеттік реттеу туралы» Заңына(бұдан әрі – Заң) келесі өзгерістер мен толықтыру енгізілгенін хабарлайды:
Заңның 1-бабы, 7-1) тармақшасымен толықтырылды және есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру аспаптары бойынша ұғым енгізілді:
7-1) есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру аспаптары – уәкілетті органның ақпараттық ресурстарына қол жеткізіле отырып, алкоголь өнімінің есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіруді айқындайтын және сәйкестендіру деректерін уәкілетті органға және оның аумақтық бөлімшелеріне нақты уақыт режимінде беруді жүзеге асыратын, бағдарламалық қамтылымды пайдаланатын аспаптар.
Заңның 7-бабының 10-тармағына келесі өзгерістер енгізілді:
10. Этил спиртін (коньяк спиртінен басқа) өндіруге өндіріс паспортында көрсетілген өндірістік қуаттың кемінде жиырма пайызы пайдаланылған кезде жол беріледі.
Лицензия алынған (жаңартылған) күнтізбелік тоқсанды қоспағанда, арақтар мен айрықша арақтарды өндіруге өндіріс паспортында көрсетілген өндірістік қуаттың кемінде қырық пайызы, бірақ күнтізбелік тоқсанда кемінде жиырма бес мың декалитр пайдаланылған кезде жол беріледі.
Заңның 9-баптың 3-тармағының 5) және 6) тармақшалары («Алкоголь өнімін:) мынадай редакцияда жазылды:
5) Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі) белгіленген мерзімдерде және мөлшерлерде қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы төленбесе;
6) есепке алу-бақылау маркаларын сәйкестендіру аспаптары болмаса, сақтауға және өткізуге тыйым салынады.
Сонымен қатар, сіздердің назарыңызды, Заңда қолдануға рұқсат етілген аспаптардың белгіленген тізбесі көзделмегендігіне аударамыз. Алкоголь өнімін көтерме және бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын субъектілер нарықта ұсынылған аспаптардың түрлерін, егер ондай аспаптар ЕБМ маркаларының қорғау элементтерін айқындауға және (немесе) ЕБМ-нан ақпаратты оқуға мүмкіндігі бар болған жағдайда, өз еркімен таңдай алады.
от 29.09.2023 10:11
Авторизуйтесь для ответа в теме

Оформить подписку

Будьте в курсе наших акций и спецпредложений!